O projekcie AMICABLE

Kto jest zaangażowany
w projekt AMICABLE?


Konsorcjum AMICABLE

Projekt AMICABLE to projekt współfinansowany przez Unię Europejską, opracowany przez MiKK, Międzynarodowe Centrum Mediacji w Sprawach Konfliktów Rodzinnych i Uprowadzeń Rodzicielskich. Projekt jest realizowany przez konsorcjum partnerów posiadających duże doświadczenia na tym polu, pochodzących z czterech państw Unii Europejskiej. Partnerami w projekcie są: Uniwersytet Milano-Biccocca (Włochy), Uniwersytet Wrocławski (Polska), Uniwersytet Alicante (Hiszpania) i MiKK e.V. (Niemcy).

Podmioty wspierające projekt AMICABLE i Komitet Sterujący

Projekt AMICABLE jest wspierany przez trzy organy centralne, haskich sędziów łącznikowych z czterech zaangażowanych krajów, Haską Konferencję Prawa Prywatnego Międzynarodowego (HCCH), członków hiszpańskiej judykatury, GEMME , Prof Paul Beaumont i Biuro Praw Dziecka Parlamentu Europejskiego.

Partnerzy ProjektuKomitet Sterujący

Koordynator Projektu: MiKK e.V.
Międzynarodowe Centrum Mediacji ds. Konfliktów Rodzinnych i Porwań Rodzicielskich (Niemcy)

Ischtar Khalaf-Newsome
Manager Projektu AMICABLE (MiKK e.V., Niemcy)

Co-dyrektor zarządzający & Kierownik Działu Doradztwa MiKK e.V.


Ischtar Khalaf-Newsome jest co-dyrektorem zarządzającym oraz kierownikiem Działu Doradztwa
MiKK e.V. Międzynarodowego Centrum Mediacji ds. Konfliktów Rodzinnych i Porwań Rodzicielskich. Ischtar jest prawnikiem rodzinnym, transgranicznym mediatorem rodzinnym i trenerem mediacji. Brała udział w wielu projektach współfinansowanych przez UE w imieniu MiKK e.V., takich jak: LEPCA II (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction) oraz VOICE, który opracował szkolenie z zakresu mediacji z udziałem dzieci w transgranicznych sporach rodzinnych. Przed dołączeniem do MiKK e.V.
w 2014 r., Ischtar pracowała jako adwokat, specializując się w prawie rodzinnym i koncentrując się na transgranicznych sporach rodzicielskich - w tym sprawach dotyczących uprowadzeń dzieci - w wiodącej londyńskiej kancelarii Dawson Cornwell, specjalizującej się w międzynarodowym prawie rodzinnym. Wcześniej Ischtar obejmowała stanowisko case managera w Reunite International w Londynie, organizacji pozarządowej zajmującej się problemem uprowadzeń dzieci. Ischtar ukończyła studia prawnicze w BPP University Law School oraz University (College) of Law w Londynie. Zdobyła tytuł magistra Polityki Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz prawa islamskiego na SOAS (School of Oriental and African Studies), Uniwersytecie Londyńskim, jak również tytuł magistra w zakresie języka niemieckiego i angielskiego. Uzyskała też kwalifikacje dydaktyczne na Uniwersytecie Berlińskim (FU). Swoje szkolenie na mediatora i w zakresie mediacji bezpośrednio włączającej dzieci (direct consultation with children in mediation, CIM), ukończyła w Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych (Family Mediators Association - FMA) w Londynie.

ischtar.newsome@mikk-ev.de
Magdalena Jańczuk
Koordynatorka Projektu AMICABLE (MiKK e.V., Niemcy)

Co-dyrektorka zarządzająca MiKK e.V., Mediatorka

Magdalena Jańczuk jest mediatorką transgraniczną i Co-CEO w MiKK e.V.. Ukończyła studia magisterskie w Polsce, na Wydziale Prawa i Administracji Politechniki Warszawskiej.Od 2014 roku pracuje w MiKK e.V. - Międzynarodowym Centrum Mediacji ds. Konfliktów Rodzinnych i Porwań Rodzicielskich, gdzie jest konsultantką w zakresie porwań rodzicielskich i innych transgranicznych konfliktów rodzinnych z udziałem dzieci. Doradza rodzicom w zakresie mediacji rodzinnychw swoim ojczystym języku – polskim - jak również w języku niemieckim i angielskim. Z ramienia MiKK, Magdalena uczestniczy(-ła) w projektach współfinansowanych przez UE: LEPCA II (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction), AMICABLE oraz iCare.

magdalena.janczuk@mikk-ev.de
Patrick Fuhrmann
Asystent Finansowy AMICABLE (MiKK e.V., Niemcy)

Administrator biura i asystent MiKK e.V.

Zdobył dyplom z zarządzania mediami w HdpK Berlin, Universidad de Valparaiso oraz dyplom psychologii w SRH Berlin, IPU International Psychoanalytic University i University of Hagen. Pracuje jednocześnie jako menager artystyczny berlińskiej wytwórni Aimend oraz konsultant i tłumacz niemiecko-hiszpański. Jest certyfikowanym programistą organizacyjnym i zespołowym. Ukończył również szkolenie w zakresie rozwoju zasobów ludzkich za pomocą Metalog-Tools.
Członek Europejskiego Towarzystwa Psychologii Zdrowia od 2017 roku.

patrick.fuhrmann@mikk-ev.de
Catharina Laverty
Asystent Projektu AMICABLE (MiKK e.V., Niemcy)

Doradca, Mediator i Superwizor MiKK e.V.

Urodzona i wychowana w Berlinie,Catharina przeniosła się do Belfastu po ukończeniu szkoły, aby pracować jakowolontariusz w projekcie pojednania między społecznościami oraz w wielu grupachmłodzieżowych. Od tego czasu jest zaangażowana w ideę wspierania komunikacjimiędzyludzkiej. Catharina początkowo przez kilka lat pracowała jako tłumaczkapisemna i ustna dla języka angielskiego, niemieckiego i hiszpańskiego.  Następnie przeszkoliła się i pracowała jakomediator, superwizor i trener, aby móc bliżej pracować z ludźmi i być bardziejbezpośrednio zaangażowana w ich potrzeby komunikacyjne. Catharina ukończyłaszkolenie na mediatora transgranicznego w MiKK e.V. i podjęła się mediacjitransgranicznych zarówno w języku angielskim, jak i w niemieckim. W 2018 rokudołączyła do MiKK e.V., gdzie pracuje między innymi jako doradca i trener.

catharina.laverty@mikk-ev.de

Ekspert zewnętrzny MiKK e.V.

Juliane Hirsch
Ekspert zewnętrzny MiKK e.V., Niemcy
Prawny Ekspert Wiodący AMICABLE

Konsultant ds. prawa prywatnego międzynarodowego, mediator rodzinny, trener

Juliane Hirsch jest konsultantem ds. prawa prywatnego międzynarodowego, mediatorem rodzinnym
i trenerem. Po ukończeniu studiów prawniczych w Niemczech i Irlandii, specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym i międzynarodowym prawie rodzinnym. Odbyła szkolenie z zakresu mediacji rodzinnej we Francji, gdzie uzyskała francuski dyplom państwowy w zakresie mediacji rodzinnej. Przez wiele lat pracowała dla Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego w Holandii jako Starszy Urzędnik Prawny; zakres jej pracy obejmował m.in. uprowadzenie dziecka za granicę, ochronę dziecka, międzynarodową mediację rodzinną oraz transgraniczne dochodzenie alimentów. Wśród większych publikacji, dla których podjęła główne prace w czasie pracy w Stałym Biurze Konferencji Haskiej był "Przewodnik po dobrych praktykach w zakresie mediacji" (2012). Obecnie jest zaangażowana jako konsultant zewnętrzny w prace grupy ekspertów konferencji haskiej ds. uznawania i wykonywania porozumień w sprawach rodzinnych.

julianehirsch.jh@gmail.com 
Sabine Brieger
Ekspert zewnętrzny MiKK e.V., Niemcy
Prawny Ekspert Krajowy AMICABLE

Sędzia i sędzia rodzinny

Sędzia i sędzia rodzinny w wielu sądach w Berlinie od 1982 r., od 2001 r. sędzia rodzinny w sądzie Pankow/Weißensee w Berlinie. Od 2004 r. sędzia wyspecjalizowany w sprawach dotyczących uprowadzeń międzynarodowych (Konwencja Haska z 1980 r.). Od października 2018 r. w stanie spoczynku.
Od 2006 r. sędzia łącznikowy w Europejskiej Sieci Sądowej, a od czerwca 2011 r. jeden z dwóch sędziów niemieckiej sieci w międzynarodowej sieci haskiej. Mediator w sprawach rodzinnych, od 2006 r. prowadzi liczne warsztaty i wykłady na krajowych i międzynarodowych konferencjach, w szczególności na temat bezpośredniej dwustronnej komunikacji sądowej oraz stosowania konwencji haskiej z 1980 r., rozporządzenia Bruksela IIa, ale także ogólnie na temat prawa rodzinnego. Członek grupy ekspertów haskich "w sprawie transgranicznego uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych w sprawach rodzinnych".

Partner Projektu: Uniwersytet Wrocławski (Polska)

Dr hab. Magdalena Tabernacka, prof. nadzw. UWr.
Manager Projektu AMICABLE

Kierownik Pracowni Badań nad Mediacjami i Innymi alternatywnymi Metodami Rozwiazywania Sporów
w Sferze Publicznej, Uniwersytet Wrocławski

dr hab. prof. nadzw. UWr. Magdalena Tabernacka pracuje w Instytucie Nauk Administracyjnych
na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest kierownikiem Pracowni Badań nad Mediacjami i Innymi Alternatywnymi Metodami Rozwiązywania Sporów w Sferze Publicznej

na WPAiE UWr. Prowadzi badania dotyczące prawnych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowań prowadzenia mediacji i negocjacji w obszarze działania władz publicznych oraz uwarunkowań relacji organów władzy publicznej z adresatami  ich działań. Ponadto zajmuje się problematyką planowania
i zagospodarowania przestrzennego.

magdalena.tabernacka@uwr.edu.pl
Dr hab. Agnieszka Frąckowiak-Adamska
Prawny Ekspert Krajowy AMICABLE

Adiunkt, Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka Frąckowiak-Adamska is an assistant professor in the Chair ofInternational and European Law. Her main research interests are Europeanjudicial area (civil & criminal), EU citizenship and fundamental rights,internal market and the role of national judges in the application of EUlaw. 
Author of publications in leading Polishand European legal journals. Member of EU Commission’s Expert Group on therevision of the Brussels IIa Regulation. Expert in the Asser Institute’s studyfor the European Parliament on a European Framework for Private International Law.Postdoctoral scholar at the Robert Schuman University, EUI and UniversityParis-Dauphine.
Leaderof Polish scientific teams in JUSTICE PROGRAMME projects:
IC2BE -Informed Choices in Cross-Border Enforcement

TRANSFER OF PRISONERS -Improving the transfer of persons pursuant to mutualrecognition of judicial decisions in criminal matters and the citizens'fundamental rights protection

EUPILLAR - Cross-Border Litigation in Europe: PrivateInternational Law Legislative Framework, National Courts and the Court ofJustice of the European Union

agnieszka.frackowiak-adamska@uwr.edu.pl
Agnieszka Sobieska
Asystent Projektu AMICABLE

Asystent, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytet Wrocławski

Agnieszka Sobieska jest ekspertką w Pracowni Badań Praw Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego zajmującą się kwestią praw kobiet w islamie oraz ich statusem prawnym w krajach Bliskiego Wschodu oraz Europy Zachodniej. Głównym przedmiotem jej badań, jak i osobistych zainteresowań, jest wciąż mało poznana tematyka regulacji prawnych dotyczących stroju muzułmanki (ze szczególnym uwzględnieniem Iranu i krajów europejskich), w tym regulacji dotyczących obecności stroju religijnego
w szkołach i na rynku pracy, oraz orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu dotyczące uzewnętrzniania wyznania poprzez ubiór. Zajmuje się również problematyką mowy nienawiści
i mowy wrogości. Jest autorką licznych artykułów naukowych o tej tematyce.
Jako przewodnicząca kół naukowych (Interdyscyplinarne Studenckie Koło Rozwoju Administracji ISKRA oraz Międzywydziałowe Koło Kultur Bliskiego i Dalekiego Wschodu) była współorganizatorką
i koordynatorką wielu konferencji naukowych o statusie międzynarodowym i krajowym dotyczących m.in. mediacji i negocjacji, praw kobiet w islamie oraz prawa i kultury krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu.

agnieszka.sobieska@uwr.edu.pl

Partner Projektu: Uniwersytet Milano-Biccoca (Włochy)

Costanza Honorati
Manager Projektu AMICABLE

Profesor prawa Unii Europejskiej i prawaprywatnego międzynarodowego, Państwowy Uniwersytet w Milano-Bicocca, Mediolan.

Costanza Honorati jest profesorem prawa Unii Europejskiejna Uniwersytecie Milano-Bicocca, School of Law, gdzie jest również przewodniczącą w dziedzinie Prawa Prywatnego Międzynarodowego,
a w przeszłości - Procedury Prawnej Trybunału Sprawiedliwości UE; wczeniej, w latach 1999 –2004, profesor prawa międzynarodowego na Uniwersytecie w Sassari. Była kierownikiem programu doktoranckiego prawa na Uniwersytecie Milano-Bicocca (2007–2012). Jest prawnikiem należącym
do rady adwokackiej w Mediolanie. Ma rozległą wiedzę specjalistyczną w dziedzinie prawa prywatnego międzynarodowego, w ostatnich latach koncentruje sięs zczególnie na międzynarodowym prawie rodzinnym. Została powołana na członka grupy ekspertów wspierających Komisję Europejską w sprawie przekształcenia rozporządzenia Bruksela II bis (2015); ponadto, jako członek włoskiej delegacji uczestniczyła w grupie roboczej Rady UE ds. ostatecznego projektu rozporządzenia (2017–2019). Obecnie jest przewodniczącą grupy roboczej ds. Przewodnika dotyczącego zobowiązań alimentacyjnych. Costanza Honorati jest członkiem wielu czasopism naukowych i stowarzyszeń naukowych, opublikowała liczne artykuły z zakresu PIL, regularnie wykłada w krajowych i międzynarodowych ośrodkach. Zarządzała projektami krajowymi i finansowanymi przez UE. Wśród tych ostatnich w PIL w sprawach rodzinnych: rozporządzenie Bruksela II bis: z południa na wschód (JUST-JTRA-EJTR-AG-2014);C.L.A.S.S.4EU (JUST-JTRA-EJTR-AG-2016); POAM (REC-RDAP-GBV-AG-2017); AMICABLE (JUST-JCOO-AG-2018). Posługuje się biegle językiem włoskim, angielskim, francuskim i niemieckim.

costanza.honorati@unimib.it
Federico Ferraris
Prawny Ekspert Krajowy AMICABLE

Adiunkt w zakresie Postępowania Cywilnego, Państwowy Uniwersytet Milano-Bicocca, Mediolan.

Prawnik, mediator i wykwalifikowany trener mediatorów. Federico Ferraris otrzymał tytuł doktora postępowania cywilnego na  Uniwersytecie Mediolańskim w 2010 r. Odbywał także naukowe starze zagranicą, między innymi na University of Pennsylvania Law School w Filadelfii (2009) i Loyola Law School w Los Angeles (2017), gdzie prowadził kurs poświęcony transgranicznemu i międzykulturowemu rozwiązywaniu sporów. Wśród publikacji Federico Terrarisa znajdują się opracowania dotyczące prawnych aspektów mediacji i A.D.R., m.in. książka poświęcona prawnym uwarunkowaniom cywilnych
i handlowych mediacji we Włoszech. Od 2016 r. jest adiunktem postępowania cywilnego na Państwowym Uniwersytecie Milano-Biccoca w Mediolanie, gdzie wykłada mediację cywilną i handlową oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów. W 2018 r. uzyskał Krajową Kwalifikację Naukową jako profesor nadzwyczajny (A.S.N.) w zakresie postępowania cywilnego.

federico.ferraris@unimib.it
Patrizia Scapinelli
AMICABLE Project Assistant (italy)

Faculty of Law, Administration and Economics, State University of Milano-Bicocca, Milan

patrizia.scapinelli@unimib.it

Partner Projektu: Uniwersytet w Alicante (Hiszpania)

Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández
Manager Projektu AMICABLE (Hiszpania)

Profesor prawa procesowego, Departament Prawa Procesowego i Prawa Handlowego, Uniwersytet w Alicante (Hiszpania)

Soledad Ruiz de la Cuesta Fernández jest prawnikiem, mediatorem i profesorem  w dziedzinie prawa procesowego (Departament Prawa Procesowego i Prawa Handlowego). Doktor prawa. Posiada również stopień naukowy w dziedzinie mediacji (2013, Uniwersytet Króla Juana Carlosa, Madryt) i doktora prawa (2006,Uniwersytet w Alicante). Realizowała również badania w innych obszarach (takich jak: środki zapobiegawcze i procesowe, nielegalne dowody i biologiczne techniki śledcze związane z ustaleniem ojcostwa, postępowanie w sprawie płatności karnych), ze szczególnym uwzględnieniem mediacji.
W ramach badań nad sprawiedliwością naprawczą była badaczem wizytującym na Wydziale Prawa Uniwersytetu Cambridge (Wielka Brytania) w lipcu i sierpniu 2011 r. W swoim dorobku naukowym posiada prezentacje na temat mediacji, które przedstawiała  na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Ponadto, organizowała i kierowała wieloma konferencjami oraz kursami dotyczącymi mediacji: (Torrevieja, Alicante, 10-11.2017 r.); Rozpowszechnianie mediacji (Benissa, Alicante, 01-03.2018 r.); Podstawowy kurs na temat mediacji (Villena, Alicante, 09-10.2018 r.). W ramach studiów magisterskich organizowanych przez UA i ICALI (edycja 2014 r.) była trenerem mediatorów w zakresie mediacji cywilnych, handlowych i kryminalnych, obejmujących takie tematy, jak: „Postępowania małżeńskie
i rozpad związków pozamałżeńskich” oraz „Mediacja w przypadku uprowadzenia dziecka".
Obecnie jest dyrektorem „Mediation Research Group” na Uniwersytecie w Alicante ADR-iUstitiA.

Soledad.ruiz@ua.es
Mónica Herranz Ballesteros
Prawny Ekspert Krajowy AMICABLE (Hiszpania)

Profesor prawa prywatnego międzynarodowego w The National Distance Education University UNED (Madryt, Hiszpania)

Mónica Herranz Ballesteros od 2007 r. jest profesorem prawa prywatnego międzynarodowego na Wydziale Prawa Gospodarczego (Wydział Prawa), National Distance Education University (UNED). Na tym samym uniwersytecie uzyskała tytuł doktora prawa w 2002 r. Wśród jej zainteresowań badawczych są: międzynarodowe prawo rodzinne, międzynarodowa ochrona dzieci, międzynarodowe prawo procesowe
i prawo Unii Europejskiej. Była stypendystką projektu naukowego na Oxford University; w Instytucie Prawa Europejskiego i Porównawczego (Wydział Prawa Oxford), oraz w Instytucie Prawa Europejskiego (Florencja). Ponadto, jako profesor wizytujący pracowała na Columbia University oraz Ottawa University,
a jako wizytujący pracownik naukowy w Instytucie Suisse de Droit Comparé (Laussane) i w Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego (The Hague). Mónica  Herranz Ballesteros została desygnowana na stanowisko eksperta krajowego w ramach projektu europejskiego w raporcie „Głos dzieci w międzynarodowych postępowaniach dotyczących uprowadzenia dziecka w Europie” (2018) oraz na eksperta krajowego w raporcie „Transgraniczne umieszczanie dzieci w UE” (Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego, 2016). Jest autorką wielu książek w prestiżowych wydawnictwach akademickich (np. Najlepszy interes dziecka w haskich konwencjach prawa prywatnego międzynarodowego, Lex Nova, 2004, s. 348; Forum na temat udogodnień i jego adaptacji do obszaru europejskiego, Tirant Lo Blanch, 2011, s. 214), a także artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych, oraz rozdziałów w książkach. Od 2017 roku zajmuje sie Transferem Wiedzy na Wydziale Prawa National Distance University.

mherranz@der.uned.es
Verónica López Yagües
Asystent Projektu AMICABLE (Hiszpania)

Profesor prawa procesowego, Departament Prawa Handlowego i Procesowego, Uniwersytet
w Alicante (Hiszpania)

Verónica López Yagües jest prawnikiem i doktorem prawa Uniwersytetu w Alicante, gdzie posiada tytuł profesora prawa procesowego. Jest specjalistą uniwersyteckim i magistrem mediacji w wielu obszarach. Obecnie zajmuje stanowisko dyrektora studiów magisterskich i innych stopni objętych Programem Studiów Mediacyjnych Uniwersytetu w Alicante. Jej przygotowanie badawcze obejmowało studia
na Uniwersytecie w Alicante, a także w Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law (Freiburg, Niemcy). Jest autorką publikacji w istotnych sprawach z zakresu procesu karnego. Uczestniczyła w wielu projektach B + R + I. Należy do licznych grup i zespołów badawczych (w tym ADR-Iustitia). Uczestniczyła jako prelegent w wielu kongresach, seminariach oraz kursach - na poziomie krajowym i międzynarodowym - sponsorowanych przez krajowe i zagraniczne uniwersytety i instytucje. Prowadziła również zajęcia na studiach podyplomowych na uniwersytetach hiszpańskich i zagranicznych. Jest mediatorem i trenerem mediatorów w różnych programach i kursach dla absolwentów uniwersytetów, oraz w szkoleniach sponsorowanych przez różne instytucje na poziomie krajowym i międzynarodowym. Od 2002 r. do chwili obecnej jest zastępcą sędziego Provincial Court w Alicante, gdzie odpowiada za sekcję badań prawnych, sekcję prawa niemieckiego, włoskiego i angloamerykańskiego
z General Journal of Procedural Law, iustel.com. Reprezentuje Uniwersytet w Alicante na Konferencji Uniwersytetów Studiów Mediacji i Konfliktów (CUEMYC) oraz jest członkiem GEMME (Groupement Européendel Magistrats pour la Médiation).

Veronica.lopez@ua.es

External Links

Link one

Short discription of the link or the affiliation

Link two

Short discription of the link or the affiliation

Link three

Short discription of the link or the affiliation

Link four

Short discription of the link or the affiliation

Link five

Short discription of the link or the affiliation

Link six

Short discription of the link or the affiliation

Link seven

Short discription of the link or the affiliation

Link eight

Short discription of the link or the affiliation