AMICABLE  to projekt współfinansowany przez Unię Europejską. Jego nadrzędnym celem jest poprawa sytuacji dzieci w transgranicznych sporach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej i w sprawach dotyczących uprowadzenia dziecka przez jednego z rodziców w obrębie Unii Europejskiej. Projekt rozpoczął się w marcu
2019 roku; czas jego trwania wynosi 24 miesiące.

Projekt AMICABLE ma na celu zapewnienie pomocy w zakresie transgranicznego uznawania i wykonalności umów rodzinnych zawartych w wyniku przeprowadzonej mediacji w państwach Unii Europejskiej. Celem projektu jest również promowanie sprawdzonego modelu  mediacji do międzynarodowych postępowań dotyczących uprowadzenia dziecka w krajach Unii Europejskiej. Oczekuje się, że wyniki projektu AMICABLE  przyczynią się
do rozpowszechnienia mediacji w transgranicznych sporach rodzinnych w Unii Europejskiej.

Dwa szczegółowe cele projektu AMICABLE to:

⭐   Stworzenie „przewodnika” zawierającego Narzędzie Najlepszych Praktyk dla sędziów, przedstawicieli zawodów prawniczych oraz mediatorów, który pomoże rodzicom w transgranicznym egzekwowaniu
i uznawaniu
umów rodzinnych zawartych w wyniku mediacji. W ramach tego projektu zostanie opracowane Ogólne Narzędzie Najlepszych Praktyk znajdujące zastosowanie w Unii Europejskiej, a także cztery narzędzia dla Hiszpanii, Niemiec, Polski i Włoch dostosowane do szczególnych uwarunkowań krajowych.

⭐    Wprowadzenie Modelu Najlepszych Praktyk w zakresie włączania mediacji w napięte sześciotygodniowe ramy czasowe postępowania w sprawie uprowadzenia dziecka, toczącej  się na mocy przepisów Konwencji Haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę z 1980 r., które będzie mógł zasugerować sędzia prowadzący sprawę. Taki model funkcjonuje już w Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. Celem projektu jest także ułatwienie wymiany informacji, wzajemna edukacja, oraz sprawdzenie, w jaki sposób model ten może zostać wprowadzony w Hiszpanii, Polsce i we Włoszech.

Dlaczego potrzebne są  Narzędzia Najlepszych Praktyk?
Czego szukasz ?
Icons made by Freepik from www.flaticon.com is licensed by CC 3.0 BY